Stadgar


Paragraf 1: Namn
Föreningens namn är: Spelautomatsamlarnas Förening

Paragraf 2: Hemort
Föreningens hemort är i Stockholm

Paragraf 3: Målsättning
Spelautomatsamlarnas Förening är en ideell förening som har som målsättning att främja förströelsespelautomater och övriga spelautomaters vidare fortlevnad hos privata samlare och att underhålla och väcka intresset bland allmänheten för dessa spelautomater.
Föreningen ska på olika sätt i möjligaste mån stödja både etablerade och nya samlare av spelautomater.
Föreningen ska verka för att möjligheten av innehav av gamla förströelsespel inte heller i framtiden ska behöva innehavstillstånd.

Föreningen vill bland annat:
- ordna utställningar
- ordna föreläsningar
- arrangera studieresor
- arrangera tekniska aftnar
Föreningen ska ha både utåtriktade möten, för allmänheten, och intern verksamhet bara för sina medlemmar

Paragraf 4: Medlemskrav/uteslutning
Den som är för (stödjer) föreningens målsättning och som är samlare av minst 1 spelautomat kan bli ordinarie medlem. Varje medlem äger en röst.
En person som inte innehar minst 1 spelautomat kan bli stödmedlem. En stödmedlem äger rätt att deltaga i föreningens ordinarie aktiviteter men äger inte rösträtt.

Medlem kan uteslutas om denne:
· inte betalar sin medlemsavgift,
· inte längre uppfyller föreningens minimikrav rörande innehav av spelautomat(er) (medlemskap kan få övergå till stödmedlemskap efter beslut av styrelsen)
· motverkar föreningens målsättning
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen men kan omprövas interimistiskt av nästföljande medlemsmöte samt slutligt vid därpå följande årsmöte.


Paragraf 5: Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Vid det konstituerande föreningsmötet 31/8-2002 bestämdes att årsavgiften skall vara 100:-.


Paragraf 6: Årsmöte
Årsmötet utses.
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsen.
Styrelsen ska bestå av tre stycken ordinarie ledamöter och en suppleang.
Föreningens ordförande väljs av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Ordförande och styrelse väljs för ett år i taget.
Årsmötet utser två revisorer samt en suppleang.
Årsmötet utser valberedning. Valberedningen ska bestå av två personer samt en suppleang. Revisortjänst inhyres före varje årsmöte.

Paragraf 7: Dagordning vid Årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Frågan om mötet är utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän och rösträknare.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse
6b. Styrelsens balansräkning och resultaträkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10 Val av föreningens ordförande
11 Val av styrelsemedlemmar
12 Val av revisorer
13 Val av valberedning
14 Övriga frågor.

Paragraf 8: Årsmötets tidpunkt
Årsmötet ska hållas senast den 31 maj varje år. Kallelse och verksamhetsberättelse och årsredovisning ska skickas ut senast tre veckor före årsmötet.

Paragraf 9: Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. Första räkenskapsåret omfattar från 31 Aug 2002 - 31 Dec 2003.

Paragraf 10: Firmatecknare
Ordförande och kassören är firmatecknare var för sig

Paragraf 11: Fördelning av tillgångar om föreningen upphör
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till kvarvarande medlemmar om inget annat bestäms på årsmötet. Det antecknas särskilt att egendom som förvaras hos föreningen men som inte tillhör föreningen, aldrig under någon omständighet anses tillhöra föreningen och därmed inte kan bli föremål för fördelning till medlemmar. Det enda beviset som skall godtas för att egendom anses tillhöra föreningen är skriftligt köpebevis/överlåtelsehandling, i annat fall anses egendomen automatiskt tillhöra den/de som fört den till föreningen.